De NBRD is onderdeel van Inspective Crime Games. Inspective crime games is gevestigd aan de Staverenstraat 19-9, 7418CJ Deventer. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231158.

1. Werkgebied
Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen de in Nederland gevestigde kantoren van Inspective crime games en de wederpartij zijn aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen.

2. Toepassing
Op al onze rechtsbetrekkingen zijn van toepassing de onderhavige Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna A.V.). Deze A.V. zijn van toepassing ook in geval zij mochten afwijken van door wederpartij gestelde algemene voorwaarden, of indien de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden daarin mocht zijn uitgesloten. De wederpartij heeft, door het plaatsen van de order, zich aan onze A.V. onderworpen. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, blijven voor het overige onze A.V. van kracht. Mondelinge overeenkomsten betreffende afwijkingen van onze A.V. zijn alleen dan bindend, wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

3. Wederzijdse plichten
Inspective crime games dient bij haar dienstverlening en levering de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de wederpartij rekening houden. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat orders, opgaven en mededelingen aan Inspective crime games duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Informatiedragers, communicatiemiddelen of formulieren moet de wederpartij overeenkomstig de aanwijzingen van Inspective crime games gebruiken. Inspective crime games is bevoegd om orders en verzoeken niet uit te voeren indien geen gebruik is gemaakt van door Inspective crime games vastgestelde (elektronische) formulieren of andere communicatiemiddelen.

4. Offertes
Alle door Inspective crime games verstrekte offertes, aangeboden prijzen en condities zijn steeds geheel vrijblijvend.

5. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd voor de aflevering, zullen wij het recht hebben deze wijziging door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast is. De prijzen gelden voor levering franco aan een adres binnen Nederland via reguliere PostNL Postverzending, met dien verstande, dat de vervoerskosten voor een door Inspective crime games of de wederpartij noodzakelijke koerierverzending extra in rekening zullen worden gebracht. Indien de prijs niet vooraf tussen de wederpartij en Inspective crime games overeen is gekomen, zal Inspective crime games de bij haar gebruikelijke prijzen in rekening brengen. Inspective crime games draagt er zorg voor dat informatie over prijzen van standaardproducten via het internet beschikbaar zijn. Wanneer de door de klant verstrekte gegevens voor de geplaatste order niet volledig en/of verkeerd is, kunnen door Inspective aanvullende kosten voor nalevering in rekening worden gebracht. Tevens wordt voor nazending de aanvullende verzendkosten in rekening gebracht.

6. Vervoer
Het vervoer geschiedt ex magazijn van verzending voor risico van de klant. De keuze van de wijze van vervoer ligt bij Inspective crime games, zonder dat wij terzake aansprakelijk zullen zijn tegenover de klant. Wij verzekeren het transport alleen indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk heeft verzocht en dan voor diens rekening. Het verzenden via track & trace wordt alleen verzorgd wanneer de klant de kosten van pakketverzending voor zijn rekening neemt.

7. Levertijden
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Inspective crime games zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Inspective crime games kenbaar heeft gemaakt. Hierbij is de klant verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Inspective crime games tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Inspective crime games bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij het plaatsen van een bestelling voor een spel dient de klant een datum op te geven waarop het product gebruikt zal worden. Met inachtneming van de verzendtermijn van PostNL zal Inspective crime games het bestelde zo spoedig mogelijk verzenden om ervoor te zorgen dat de klant het materiaal voor deze datum heeft ontvangen. Hierbij is Inspective crime games echter afhankelijk van de besteldatum van de klant en levering door PostNL. Inspective crime games kan nimmer garanderen dat een bestelling voor de door de klant gekozen datum kan worden geleverd.

8. Opschorten en ontbinden
Inspective crime games heeft het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmacht situatie (als hierna besproken) een einde genomen zal hebben, doch ten hoogste voor een termijn van 6 maanden, onverminderd ons recht gedurende deze termijn alsnog voor ontbinding als bovenbedoeld te kiezen in de volgende gevallen: overmacht – als hoedanigheid zullen gelden: epidemie, natuurrampen, staking, uitsluiting, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, niet leveren door derden om welke reden dan ook, transportmoeilijkheden en dergelijke, ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de leverancier bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestelling hebben geplaatst, andere omstandigheden waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijze niet of niet tijdig verlangd kan worden.

In de hierna in sub 14 genoemde gevallen hebben wij bovendien het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd eventuele andere ons toekomende rechten.

9. Levering in gedeelten en dubbele leveringen
Wanneer een deel van een order gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren of wachten tot al het bestelde gereed is. Wanneer Inspective crime games beslist, om welke reden dan ook, een bestelling nogmaals te verzenden, dient de klant ten alle tijde de dubbel ontvangen bestelling ongeopend en onbeschadigd te retourneren aan Inspective crime games. Wanneer de klant de bestelling opent en/of het ontvangen materiaal incompleet retourneert aan Inspective crime games, zijn de kosten voor de ontbrekende en/of beschadigde materialen altijd voor de klant. De verzendkosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor de klant.

10. Afwijkingen op de hoeveelheid
De toelaatbaarheid van afwijkingen van de bestelde hoeveelheid bedraagt maximaal 10%. Binnen deze marge is de afnemer verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen, zulks uiteraard tegen een evenredig hogere c.q. lagere prijs.

11. Betaling
Betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden te onzen kantoor te Zutphen of op onze bankrekening, uiterlijk op het moment van starten van het spel.

12. Te late betaling en incasso
Bij niet voldoening van een vordering op de vervaldag is de wederpartij vanaf dat moment 2% kredietbeperking toeslag en vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele wordt gerekend. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te maken om tot incasso van het factuurbedrag te geraken, komen ten laste van de wederpartij.

13. Eigendomsrechten en gebruik
Op alle ontvangen materialen rust Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten onder Nederlandse en buitenlandse wetten en internationale overeenkomsten. De dossiers worden geleverd uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik op de geboekte speeldatum en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, verkocht, vergunning voor worden verleend, of op enige andere manier geëxploiteerd voor enig ander doel. Inspective crime games behoudt zich uitdrukkelijk de rechten tot de spellen en de inhoud daarvan. U gaat akkoord niet deel te nemen aan het kopiëren, of distributie van enige inhoud. U gaat akkoord de niet beveiliging gerelateerde eigenschappen van de spellen of eigenschappen die gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen in de spellen of de inhoud hiervan niet te omzeilen.

14. Retourneren dossiers bij annulering fysiek dossier
Wanneer de bestelling van het fysieke dossier binnen 14 dagen na aankoop wordt geannuleerd, dient het fysieke dossier binnen 14 dagen geretourneerd te zijn om in aanmerking te komen voor ontvangst van stornering. De verpakking van het dossier mag niet geopend zijn. Een geopende verpakking betekent dat het dossier gebruikt kan zijn. Geopende verpakkingen worden niet geaccepteerd.

15. Intellectuele Eigendomsrechten websites
De inhoud van de NBRD website en de spelwebsites inclusief zonder beperkingen, de tekst, software, scripts, grafische elementen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve eigenschappen en de logo’s zijn eigendom van Inspective crime games. Hierop rust Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten onder Nederlandse en buitenlandse wetten en internationale overeenkomsten. De inhoud van de websites worden geleverd zoals die is uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, verkocht, vergunning voor worden verleend, of op enige andere manier geëxploiteerd voor enig ander doel. Inspective crime games behoudt zich de rechten niet uitdrukkelijk toegestaan in en tot de websites en de inhoud daarvan. U gaat akkoord niet deel te nemen aan het kopiëren, of distributie van enige inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan, inclusief enig gebruik, kopiëren, of distributie van gebruikers aanmeldingen van derden, verkregen door de websites voor enig commercieel doel. U gaat akkoord de niet beveiliging gerelateerde eigenschappen van onze websites of eigenschappen die gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen op de Inspective crime games Website en de inhoud hiervan niet te omzeilen.

16. Eenmalig gebruik
De ontvangen materialen voor de spellen van Inspective crime games, mogen door de koper eenmalig gebruikt worden voor het spelen van het spel. Dit mag uitsluitend plaatsvinden op de bij boeking opgegeven speeldag of gedurende de aangegeven aanmelding voor een spolo spel. Wanneer de klant opnieuw gebruikmaakt van de materialen en derhalve het spel opnieuw speelt met dezelfde danwel andere deelnemers, zal de klant opnieuw het aankoopbedrag van het spel verschuldigd zijn aan Inspective crime games, ongeacht of de begeleiding van het opnieuw spelen door Inspective crime games is verzorgd.

17. Betaling en ontbinding
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot surseance van betaling, een aanvraag of aangifte van faillissement, een besluit tot liquidatie in geval van overlijden van de wederpartij als ook in geval van ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, zullen wij het recht hebben de order of dat gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het door ons geleverde -indien en voor zover nog facturen van ons openstaan- als ons eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies of schade. In alle hierboven genoemde gevallen worden onze vorderingen op de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar voor zover zij zulks nog niet mochten zijn.

18. Aansprakelijkheid
Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de wederpartij is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van ons en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich desgewenst tegen de schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, als wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van de verzekering door verzekeraar uit te keren bedrag.

19. Garantie
Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

20. Vrijwaring
De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van door ons geleverde goederen.

21. Enkele onderdelen van onze spellenworden op maat gemaakt en materialen in het dossier kunnen na verzending niet opnieuw worden verkocht aan andere klanten. Daarom is de wet "Koop op afstand" niet volledig van toepassing en kan het kosteloos annuleren van de bestelling alleen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Annulering fysiek dossier binnen 14 dagen na plaatsen bestelling algemeen: €3,95
  • Annulering fysiek dossier binnen 14 dagen na plaatsen bestelling wanneer het pakket is verzonden € 6,95

Het restantbedrag van de prijs van het spel wordt, bij annuleringen binnen 14 dagen, gestorneerd indien het volledige pakket ongeopend en onbeschadigd retour wordt ontvangen. Wanneer de envelop met de dossiers geopend is, is het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd. Bestellingen die na 14 dagen worden geannuleerd kunnen niet gestorneerd worden. Ook bij het annuleren van een bestelling dient het pakket met dossiers, inhoud en bijbehorende materialen altijd ongeopend geretourneerd te worden. Wanneer het pakket niet retour wordt ontvangen, wordt altijd een boete in rekening gebracht voor het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Wanneer wij het pakket ongeopend, onbeschreven, onbeschadigd en in originele staat retour hebben ontvangen bij een annulering binnen 14 dagen na bestelling, worden slechts de annuleringskosten in rekening gebracht.

Een digitaal besteld moordspel kan niet geannuleerd worden. Bij het plaatsen van de bestelling doet u afstand van uw recht op herroeping aangezien het een digitaal product betreft. Het online dossier kan niet geannuleerd worden.

22. Rechtsgebied
Op alle door ons afgesloten transacties zal Nederlands recht van toepassing zijn.

23. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van ons het geschil voor te leggen aan de door de wet c.q. het verdrag aangewezen rechter.

24. Website Toegang

A.

Inspective crime games geeft u bij deze toestemming gebruik te maken van de website van Inspective crime games en alle websites behorende bij de spellen, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden mits: (i) uw gebruik van de Website alleen is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (ii) u geen enkel onderdeel van de Website in welk medium dan ook kopieert of verspreid zonder de schriftelijke goedkeuring van Inspective crime games vooraf; (iii) u geen enkel onderdeel van de Website aanpast of wijzigt op anders dan bedoeld of anders dan nodig mocht zijn redelijk noodzakelijke wijze van het voorgenomen doel van de Website; en (iv) u anders zult voldoen aan de gebruiksvoorwaarden zoals geschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

B.

Om toegang te krijgen tot de webshop van de Website, zult u een account moeten aanmaken. Het is niet toegestaan zonder toestemming andermans account te gebruiken. Wanneer u een account creëert moet u accurate en volledige informatie verstrekken. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden onder uw account, en u moet het wachtwoord horende bij uw account veilig bewaren en geheim houden. U moet Inspective crime games direct inlichten wanneer u merkt of vermoedt dat uw wachtwoord niet geheim meer is of uw account zonder uw toestemming is gebruikt. Alhoewel Inspective crime games niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele verliezen door enige ongeautoriseerde toegang tot uw account, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de verliezen van Inspective crime games of anderen door dit ongeautoriseerd gebruik.

C.

U behoort geen enkel automatisch systeem te gebruiken of starten, inclusief zonder beperking, “robots”, “spiders”, “offline readers” etc., die toegang tot de Website verschaffen op een manier welke meer verzoeken verstuurd naar de Inspective crime games servers binnen in bepaalde tijd dan een mens redelijkerwijs kan produceren in hetzelfde tijdsbestek gebruikmakend van een conventionele webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande, Inspective crime games verleend de exploitanten van publieke zoekmachines toestemming het gebruik van spiders om materiaal te kopiëren van de Website met als enig doel het creëren van publiekelijk toegankelijke doorzoekbare indexen van het materiaal, zonder dit materiaal te cachen of archiveren. Inspective crime games behoudt zich het recht voor deze uitzonderingen te herroepen in het algemeen of in bepaalde gevallen. U gaat akkoord geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief gebruikers account namen, van de Website te verzamelen, of het communicatie systeem zoals aangeboden door de Website te gebruiken voor enig commercieel doel.

Nationaal Burger Recherche Dienst

Bij de Nationaal Burger Recherche Dienst (NBRD) kun je als burger een realistische moordzaak oplossen. Je ontvangt toegang tot de online crime database met het dossier, foto's, lijkschouwingsrapport en video's van verhoren en beveiligingscamera's. Het is tevens mogelijk het online dossier inclusief het fysieke dossier via post te bestellen. Je kunt een moordzaak 7 dagen per week en 24 uur per dag starten door je aan te melden voor een moordzaak.


NBRD

ADRES
Staverenstraat 19-9
7218CJ Deventer

+31 (0)88 408 0888
info@nbrd.nl
Ma-Vr: 10.00 - 16.00 uur
KVK: 34225604


Neem contact op